Ανάπλαση της περιοχής Καζάνη

Ανάπλαση της περιοχής Καζάνη

Ανάπλαση της περιοχής Καζάνη στον Άγιο Νικόλαο, ήτοι διαμόρφωση οδών και κοινοχρήστων χώρων με κύριες εργασίες εκσκαφές, αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, οδοστρωσία, σκυροδέματα – ξυλότυποι – οπλισμοί, ασφαλτικά, ύδρευση, επιχρίσματα, χρωματισμοί, φωτισμός και εργασίες πρασίνου.