Βελτίωση προσβασιμότητας οδικού Δικτύου – κατασκευή πεζοδρομίων